Thông tin chi tiết:
Đào Việt Lâm
Phó Trưởng Ban Đào Việt Lâm
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách