Thông tin chi tiết:
Quách Ngữ Đăng
Ủy viên Quách Ngữ Đăng
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách