Thông tin chi tiết:
Tào Thanh Tuấn
Ủy viên Tào Thanh Tuấn
Giới tính Nam
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách