• Ma trận trận đề KTĐK
  | Trường TH Lê Quý Đôn | 100 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II năm học 2017-2018
  | Trường TH Lê Quý Đôn | 97 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2017-2018
  | Trường TH Lê Quý Đôn | 101 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I năm học 2017-2018
  | Trường TH Lê Quý Đôn | 97 lượt tải | 4 file đính kèm