• Ma trận trận đề KTĐK
  | Trường TH Lê Quý Đôn | 173 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ II năm học 2017-2018
  | Trường TH Lê Quý Đôn | 157 lượt tải | 4 file đính kèm
 • Đề kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2017-2018
  | Trường TH Lê Quý Đôn | 166 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Đề kiểm tra định kỳ giữa học kỳ I năm học 2017-2018
  | Trường TH Lê Quý Đôn | 160 lượt tải | 4 file đính kèm